Skip to main content
THERMALPARK +421 944 383 486 , info@thermalparksirava.sk  |  Thermal ŠÍRAVA Hotel**** +421 940 600 944 , recepcia@thermalsirava.sk  |   Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , apartmany@thermalsirava.sk
skcsendehuplruuk

Všeobecné obchodné podmienky

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****
  • Názov zariadenia: Thermal ŠÍRAVA HOTEL****
  • Adresa: Kaluža 656, 072 36  Kaluža
  • IČO: 50 364 103 
  • DIČ: 2120290194
  • IČ DPH: SK2120290194
  • Zodpovedná osoba: Miroslav Kozma
  • Telefonický kontakt: +421 948 325 568
  • Zriaďovateľ: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce
  • Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

 

Vážený hosť!

Teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby Thermal ŠÍRAVA HOTEL ****. Keďže sa snažíme o to, aby bol Váš pobyt v našom hoteličo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ,,VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

Obchodné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením hotela.

Tieto VOP sa stavajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Definícia pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku.

Hotelomje objekt prevádzkovaný spoločnosťou Zemplínska šírava, s.r.o., so sídlom Partizánska 65, 071 01 Michalovce, IČO: 50 364 103, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro. vložka č. 39290/V, s názvom Thermal ŠÍRAVA HOTEL ****.

Zmluvnými stranami sú hotel a klient.

Službou akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

Individuálnym klientom spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Podujatím spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela.

Organizátor podujatia každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

Okamihom úhrady moment, kedy hotel získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Uzavretie zmluvy

Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi hotelom a klientom o poskytovaní služieb.

Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.

Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom.

Zmluvní partneri sú hotel a klient. Pokiaľ služby hotela objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči hotelu je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

Ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

III. Ubytovacie služby - individuálni klienti

Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 20% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby po 18.00 hod. hotel môže účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.

Ak sa klient nenasťahoval do hotela najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, hotel je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi.

Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcií hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu

Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a reklamačný poriadok hotela. Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné.

Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel zodpovedá len do výšky 331,94 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel najneskôr v deň odchodu z hotela.

Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100 % celkovej ceny rezervácie. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany hotela okamihom úhrady zálohy.

Ubytovacie služby – skupiny

Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.

Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.

Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia hotelové ceny, môže hotel dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.

K zmene ceny môže hotel pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom hotela počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu ap.

Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.

Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Faktúra je splatná pri predložení, v prípade dohody môže byť splatnosť do 14 dní.

Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely,

ktoré budú zistené po jeho odchode /napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty ap./ s čím klient vyslovuje súhlas. Hotel je však povinný písomne / e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.

Započítanie pohľadávky klienta voči hotelu je možné iba v prípade že započítateľná pohľadávka klienta voči hotelu je nesporná alebo právoplatná.

Podujatia

Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť hotelu konečný počet účastníkov najneskôr 30 kalendárnych dní pred konaním podujatia.

V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, hotel poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.

Zmena v počte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s hotelom vopred dohodnutá. Pri takejto zmene /odchýlke/ počtu účastníkov si hotel vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti; dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.

Pri prekročení počtu účastníkov o viac než 10 % je hotel tiež oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.

Pri podujatiach v priestoroch reštaurácie, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže hotel účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.

Pri podujatiach v priestoroch lobby baru, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže hotel účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.

Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s hotelom. V takých prípadoch hotel účtuje servisný príplatok.

Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom hotel nezodpovedá.

Pri podujatí sú organizátor /objednávateľ/ povinní vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.

Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať hotel, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov hotela. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.

Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách /tlačových, elektronických a pod./, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, konanie politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k hotelu, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný, písomný súhlas hotela.

Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Hotelu tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.

Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady hotela.

Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela vznikajúce použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor /objednávateľ/ podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Hotel je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.

Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor /objednávateľ/ podujatia.

Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s hotelom.

Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, hotel je oprávnený do času odstránenia týchto predmetov účtovať nájom za miestnosť. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

VII. Záloha za služby

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne: pri podujatí s počtom do 50 osôb 50% - 80% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 14 dní pred konaním podujatia pri podujatí s počtom nad 50 osôb 25% - 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 60 dní pred konaním podujatia, a ďalších 50% z ceny objednaných služieb najneskôr 30 dní pred konaním podujatia.

Pri zabezpečení svadby je hotel oprávnený požadovať nevratnú zálohovú platbu vo výške 1 000 eur, a to pri potvrdení záväznej objednávky.

Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako paušalizovaná náhrada škody /ušlý zisk/.

V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.

Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

Pri podujatiach s počtom do 20 izbonocí / roomnights alebo podujatiach bez ubytovania s počtom do 20 osôb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

stornovanie medzí 15. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ................................................................30 % predpokladanej ceny

stornovanie medzí 7. – 14. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ................................................................ 50 % predpokladanej ceny

stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ..............................................................100 % predpokladanej ceny

Pri podujatiach s počtom od 21 izbonocí / roomnights alebo podujatiach bez ubytovania s počtom od 21 osôb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

stornovanie v čase od prijatia záväznej objednávky do 121 dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podutia ..................... 10 % predpokladanej ceny

stornovanie medzi 61. – 120. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ...............................................................až do 20 % predpokladanej ceny

stornovanie medzi 31. – 60. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ...............................................................až do 30 % predpokladanej ceny

stornovanie medzí 14. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ...............................................................až do 50 % predpokladanej ceny

stornovanie 14 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ............................................................ až do 100 % predpokladanej ceny

 

Pri ubytovaní individuálnych klientov je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky, pokiaľ pri uvedených pobytoch nie je uvedené inak:

stornovanie 15 až 30 dní pred plánovaným nástupom na pobyt ................................................................................................ 10% z ceny pobytu

stornovanie 3 až 15 dní pred plánovaným nástupom na pobyt ................................................................................. až do 50 % ceny ubytovania

stornovanie menej ako 2 dni pred plánovaným nástupom na pobyt ................................................................................ až do 100 % ceny ubytovania

v prípade stornovania LAST MINUTE a v prípade stornovania pobytu s hodnotou nižšou ako je pultový cenník ............... až do 100 % ceny ubytovania.

 

Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach /bod 2/.

Náklady na hotelom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už hotelu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby a pokiaľ takto cena ešte pevne nebola dohodnutá, pre výpočet platí vzorec: najnižšia cena menu na banket x počet osôb.

Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bolo dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne.

Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve, klient netrvá na plnení zo strany hotela, - klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky, pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom, sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným, služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností, má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela, ak zákazník neuhradí faktúru za darčekový poukaz do 30 dní, hotel je oprávnený faktúru stornovať bez nároku na vydanie poukazu.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.

Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 331,94 EUR, v prípade ak boli uložené a uzamknuté na mieste na to určenom. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel.

Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla v hotelovej garáži alebo na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení .Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva hotel nezodpovedá.

Hotel nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

Osobitné ustanovenia

Zvieratá nesmú byť prinesené do hotela a zvieratá nie je možné v hoteli ubytovať.

Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V ostatných priestoroch hotela, /všetkých vnútorných prevádzok a izieb/ je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 100,- € za každé zistené porušenie.

Do hotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.

Hotel prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hotelových hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu.

Nájdené veci hotel posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú v hoteli maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodným podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela www.thermalsirava.sk.

 

V Kaluži dňa 02. 12. 2019              

Ing. Juraj Naščák

Riaditeľ Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT