Skip to main content
THERMALPARK +421 944 383 486 , info@thermalparksirava.sk  |  Thermal ŠÍRAVA Hotel**** +421 940 600 944 , recepcia@thermalsirava.sk  |   Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , apartmany@thermalsirava.sk
skcsendehuplruuk

Ubytovací poriadok

Thermal ŠÍRAVA HOTEL

Názov zariadenia: Thermal ŠÍRAVA HOTEL****
Adresa: Kaluža 656, 072 36 Kaluža
IČO: 50 364 103
DIČ: 2120290194
IČ DPH: SK2120290194
Zodpovedná osoba: Miroslav Kozma
Telefonický kontakt: +421 948 325 568
Zriaďovateľ: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01 Michalovce
Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

 • Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásil. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela. meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení podpísať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré je predložené hosťovi pri príchode zamestnancom ubytovacieho zariadenia.
 • Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.
 • Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 • Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18.hodiny, do toho istého času izbu hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 • Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel zodpovedá len do výšky 331,94 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel najneskôr v deň odchodu z hotela.
 • Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po predložení dokladu totožnosti v čase od 8. do 22. hodiny.
 • Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10.00 hod. v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľni. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 20% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby po 18.00 hod. hotel môže účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.
 • Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 • V izbe, ani spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 • V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 • Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto – recepcia hotela.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 • Psov a iné domáce zvieratá nie je možné v hoteli ubytovať.
 • Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch je nefajčiarska zóna. Pri porušení tohto zákazu si hotel účtuje 50 €.
 • V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný pokoj. Pri porušení tohto zákazu si hotel účtuje 50 €.
 • Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
 • Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 • Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela.
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 • Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v prevádzke Thermal ŠÍRAVA HOTEL****. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby hore uvedenej firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času bez nároku vrátenia peňazí. Ubytovateľ si vyhradzuje právo, takému to hosťovi opätovne neposkytnúť ubytovacie služby.

Ubytovací poriadok je platný od  25.1.2021.