Skip to main content
THERMALPARK +421 944 383 486 , info@thermalparksirava.sk  |  Thermal ŠÍRAVA Hotel**** +421 940 600 944 , recepcia@thermalsirava.sk  |   Residence ŠÍRAVA*** +421 940 600 945 , apartmany@thermalsirava.sk
skcsendehuplruuk

GDPR

Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 25.5.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 37 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „zákon o ochrane osobných údajov“).


SÚHLAS S GDPR

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnostiam v skupine Thermal Šírava SPA RESORT**** - TRR centrum Kaluža, s.r.o., Zemplínska šírava s.r.o. a Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, o.z. (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy za účelom zasielania informácií o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti (marketingové ponuky) prostredníctvom elektronickej pošty – emailov (newsletter). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ako dotknutá osoba zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti.  Pri spracovaní Vašich osobných údajov na marketingové účely sú tieto údaje na tento účel v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb spoločnosti, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Vaše osobné údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb spoločnosti použité výhradne na účel, na ktorý ste nám udelili súhlas.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od spoločnosti, zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.  Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov.

V prípade, že si u prevádzkovateľa uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.  Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.


Naša spoločnosť má samozrejme aj naďalej záujem zabezpečovať čo najširšiu ochranu a zákonnosť spracúvania osobných údajov. Taktiež by sme chceli zaistiť, že nepremeškáte žiadnu z našich špeciálnych ponúk alebo užitočných informácií.

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame na základe Vášho súhlasu (Súhlasím s GDPR.)

Vzhľadom na to, že ste mali záujem o zasielanie marketingovej komunikácie od nás prostredníctvom emailu, pokiaľ sa nerozhodnete odhlásiť, budete ju aj naďalej dostávať tak, ako doteraz. Odhlásiť sa môžete teraz alebo kedykoľvek v budúcnosti a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od spoločnosti, zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti.