HOTEL +421 940 600 944 | info@thermalsirava.sk   |   THERMALPARK   +421 944 383 486 | info@thermalparksirava.sk
skcsendehuplruuk

Návštevný poriadok Thermalpark

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Thermalparku Šírava. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu Thermalparku Šírava s týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do Thermalparku Šírava návštevník súhlasí  s obsahom návštevného poriadku a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok ako aj pokyny zamestnancov Thermalparku Šírava. Všetky aktuálne pokyny v Thermalparku Šírava sú nadradené všeobecným pokynom.

 

Vstup do bazénov Thermalparku Šírava

 1. Vstup do Thermalparku Šírava je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou, ktorú si návštevník zakúpi na recepcii pri vstupe do Thermalparku Šírava. Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne alebo sú dostupné na webovej stránke v časti Cenník. Za náramkové hodinky s čipom sa neplatí žiadna záloha. V prípade straty hodiniek je účtovaná bloková pokuta vo výške 50 Eur.
 2. Prevádzková doba Thermalparku Šírava je od pondelka do štvrtka mimo prázdnin a sviatkov od 10:00 hod. do 21:00 hod. a od piatka do nedele a počas prázdnin a sviatkov od 09:00 hod. do 21:00 hod. Posledný vstup do Thermalparku  je možný najneskôr 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez turniket, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.
 3. Deti do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby, ktorá je aj zároveň zodpovednou osobou počas celého pobytu dieťaťa v Thermalparku Šírava.
 4. Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronickým  čipom, ktorý umožňuje návštevníkovi nielen vstup do Thermalparku Šírava, ale je aj zároveň prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za stravovacie a doplnkové služby v Thermalparku Šírava. Každý čip má finančný limit na konzumné a ostatné služby v Thermalparku Šírava  vo výške 50,- EUR. Všetky doplatky navyše na čipe sa uhrádzajú pri odchode z Thermalparku Šírava v pokladniach. V prípade, ak počas pobytu návštevník vyčerpá celú výšku finančného kreditu a rád by počas pobytu v Thermaparku Šírava čerpal kredit vo výške viac než 50,- EUR, je potrebné uhradiť doplatky v pokladniach na výstupe. Po zaplatení doplatkov sa opätovne obnoví počiatočný finančný kredit t.j. konzumné a služby v hodnote 50,- EUR.
 5. Pri vstupe prevádzkovateľ nezaručuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, slnečníkov, športových potrieb, wellness a relax procedúr, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov závisí od celkovej  okamžitej obsadenosti v Thermalparku Šírava.
 6. Prevádzkovateľ má právo obmedziť, alebo uzavrieť niektoré časti Thermalparku Šírava, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby, alebo z iných objektívnych dôvodov (naplnená kapacita, nepriaznivé počasie, dočasný výpadok elektriny), alebo konania spoločensko-športového a iného podujatia bez nároku na vrátenie vstupného.
 7. Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách.
 8. Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa do 6 rokov.
 9. Osobám imobilným alebo osobám s obmedzenou pohyblivosťou /orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby v záujme ich vlastnej bezpečnosti.
 10. Osobám používajúcim podporné zdravotnícke potreby ako sú napríklad: ortézy, protézy,  francúzske barly, vodiace palice, prípadne iné hygienicky nevhodné pomôcky, je vstup do bazénov povolený iba v prípade ich uloženia v odkladacích priestoroch alebo v prípade ich výmeny za hygienicky nezávadné.
 11. Do Thermalparku Šírava a do bazénov je zákaz vstupu:  a) osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;  b) osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;  c) osobám zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení , pod vplyvom alkoholu alebo drog  d) zvieratám

 

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

 1. Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných.
 2. Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.
 3. Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s mydlom a osprchovať sa v priestoroch na to určených (sprchy).
 4. Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosí.
 5. Prezliekacie kabíny v spoločných šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou náramkových hodiniek s čipom. V prípade straty náramkových hodiniek s čipom bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na prezliekacích kabínkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky
 6. Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách, umiestnených pred vstupom do spoločných šatní. Poplatok za trezor je 2,- €,  ktorý si môže zakúpiť na pokladniach. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.
 7. Predmety nájdene v priestoroch Thermalparku Šírava sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi v recepcii.
 8. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu nachádzajúcemu sa v Thermalparku Šírava. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.
 9. Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.
 10. Pri využívaní atrakcií v Thermalparku Šírava je návštevník povinný riadiť sa pokynmi pre použitie príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokyny osoby zodpovednej za atrakciu. Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 11. Návštevníci sú povinní v celom Thermalparku Šírava dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.
 12. V prípade nepriaznivého počasia ( búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény.
 13. V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri vlnovom bazéne a je riadne označená príslušným piktogramom. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou, alebo porušením návštevného poriadku alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

V Thermalparku Šírava je zakázané

 1. Fajčenie vo vnútorných priestoroch Thermalparku Šírava a pri bazénoch.
 2. Kúpanie v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane šortiek a spodnej bielizne. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v plavkách.
 3. Brať so sebou sklenené veci, ostré predmety, chemické, výbušné a iné nebezpečné látky.
 4. Vstupovať do bazénov, na atrakcie a šmýkačky so žuvačkou.
 5. Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare.
 6. Kričať, pískať, behať okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.
 7. Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkačkách.
 8. Skákať do bazénov.
 9. Znečisťovať vodu a priestory Thermalparku Šírava odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál Thermalparku Šírava.
 10. Svojvoľne premiestňovať ležadlá, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenia a zradenia a plytvať vodou.
 11. Prať bielizeň a umývať sa mimo priestorov na to určených.
 12. Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.
 13. Vstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.
 14. Bezdôvodne volať o pomoc.
 15. Nosiť vlastné jedlo a nápoje do areálu Thermalparku Šírava.

 

Vykázanie návštevníka z Thermalparku Šírava

 1. Z Thermalparku Šírava môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, ktorý napriek predchádzajúcemu upozorneniu príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny, alebo návštevný poriadok, je opitý, pod vplyvom drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov, alebo čistotu Thermalparku Šírava.
 2. Z Thermalparku Šírava má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosičov črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele.
  V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne Thermalpark Šírava, môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu, alebo príslušníkov polície.

 

Atrakcie a animácie v Thermalparku Šírava

 1. Použitie všetkých atrakcií v Thermalparku Šírava a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.
 2. Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať na atrakcie zo strany alebo zospodu.

Všeobecné ustanovenia

 1. Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov prevádzkovateľa. 6.
 2. Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať, alebo odstraňovať.
 3. Návštevníci sú povinní opustiť Thermalpark Šírava do ukončenia prevádzkovej doby.
 4. Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na recepcii a ústne manažérovi prevádzky.
 5. Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 6. V prípade nepriaznivého počasia sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť vonkajšie bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť z technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcií z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.
 9. Uhradením vstupného do Thermalparku Šírava udeľuje návštevník Thermalparku Šírava spoločnosti TRR centrum Kaluža s.r.o., so sídlom Kaluža 4, 072 36 Kaluža, IČO: 36 750 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 19501/V (ďalej len „TRR“), v súlade s § 12 zákona  č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, súhlas s bezodplatným vyhotovovaním obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovovaných a pripravovaných v súvislosti s propagáciou Thermalparku Šírava a prípadnými podujatiami organizovanými TRR alebo ňou určenými osobami v Thermalparku Šírava (ďalej len „Záznamy“) a ich použitím na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi alebo zaradením do súborného diela (najmä, nie však výlučne na vystavovanie, rozširovanie, sprístupňovanie, uverejňovanie či úpravu). Návštevník, klient Thermalpark Šírava udeľuje TRR tento súhlas bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým TRR Záznamy v súlade s ich určením poskytne. Návštevník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného odvolania zaslaného na adresu sídla TRR.
 10. Návštevnícky poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

 

Dátum vydania: 23. 4. 2014 Prevádzkovateľ: TRR centrum Kaluža s.r.o., so sídlom Kaluža 4, 072 36 Kaluža, IČO: 36 750 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 19501/V

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

NEWSLETTER

Chcete sa pravidelne dozvedať o novinkách? Objednajte si zasielanie informačných e-mailov.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Všetky práva vyhradené.

Realizácia: COMTECH

feedback
feedback